Regulamin Sklepu internetowego

http://constancecarroll.com.pl/

prowadzonego przez

Constance Carroll Spółka z o.o Spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie

§ 1 Informacje Ogólne:

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego constancecarroll.com.pl/, w tym w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów, składania zamówień oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Właścicielem sklepu jest Firma Constance Carroll Spółka z o.o Spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie ul. Energetyków 48 , 42-280 Częstochowa, NIP 573-276-38-52 Regon 241083108, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowy pod numerem KRS 0000317936.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2016 r.

Dane kontaktowe:

Adres poczty elektronicznej: sklep@constancecarroll.com.pl

Adres korespondencyjny: ul. Przejazdowa 4E, 42-280 Częstochowa

tel: 509 534 348 (w dni robocze w godzinach 8-16)

§ 2 Słownik pojęć:

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Konsumencie - oznacza to osobę fizyczną dokonującą za pośrednictwem sklepu internetowego constancecarroll.com.pl/ czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio prowadzoną przez nią  działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kliencie – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dokonującą za pośrednictwem sklepu internetowego constancecarroll.com.pl/ czynności prawnych.

Sprzedawcy – oznacza to  Constance Carroll Spółka z o.o Spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie;

Sklep – oznacza to serwis internetowy wyposażony w platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedawcę.

Dzień roboczy – oznacza to kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Sklep umożliwia dokoanie zamówienia i zakupu oferowanych towarów, korzystając z oprogramowania, w postaci popularnych przeglądarek internetowych obsługujących pliki typu cookies.

Do obsługi funkcjonalności sklepu wymagane jest zainstalowanie w przeglądarce internetowej najnowszych wersji oprogramowania JAVA i FLASH. Niektóre wersje oprogramowania zainstalowanego na komputerze Klienta mogą powodować niewłaściwe działanie strony. O nieprawidłowym działaniu strony Sklepu należy poinformować Sprzedawcę na adres mailowy sklep@constancecarroll.com.pl, wskazując konfigurację sprzętu i oprogramowania Klienta.

Do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4 Warunki zawierania transakcji za pośrednictwem Sklepu

Sklep umożliwia przyjmowanie zamówień całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem strony http://constancecarroll.com.pl/ działającej w sieci Internet.

Dostawa zakupionego towaru odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.

Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie internetowej Sklepu: Regulaminem Sklepu internetowego, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT), Polityką Prywatności.

Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Zamówienie Klienta, przesłane do Sklepu poczytuje się za ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

Koniecznym elementem złożonego zamówienia jest wybór (opis) zamawianych towarów, sposób zapłaty, miejsce (dokładny adres) dostawy towaru informacja o wyborze paragonu lub faktury ze wskazanymi danymi niezbędnymi do jej wypełnienia (nazwa, adres Klienta, NIP).

Sprzedawca po zaakceptowaniu zamówienia przesyła na wkazany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, oraz po uruchomieniu realizacji zamówienia informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 6 Regulaminu. Oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta stanowi moment zawarcia Umowy sprzedaży.

Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych, są cenami brutto (zawierają podatek VAT), lecz nie zawierają kosztów dostawy towaru.

Sprzedawca jako formy płatności dopuszcza przelew, płatność za pobraniem i płatność elektroniczną lub kartą płatniczą.

W przypadku płatności przelewem po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w Sklepie, wysyłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Przekazanie zamówienia do realizacji następuje w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku płatności za pobraniem płatność następuje gotówką przy odbiorze towaru. W przypadku płatności elektronicznej lub kartą płatniczą przekazanie zamówienia do realizacji zamówienia następije w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania należnej kwoty na koncie Sprzedawcy.

Sprzedawca zamieszcza w Sklepie informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia przy poszczególnym towarze. Sprzedawca podaje w dniach roboczych także przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania zamówionego towaru zaopatrzonego w stosowne zabezpieczenia transportowe do przewoźnika realizującego dostawę.

Klient może dokonać wyboru formy dowodu zakupu poprzez wskazanie, paragonu,  faktury elektronicznej, tradycyjnej, w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu niezbędne dane do wystawienia odpowiedniego. W razie niewskazania formy dowodu zapłaty domyślnie wystawiany jest paragon.

Dostawa zakupionych towarów odbywa się poprzez przewoźnika – Pocztę Polską S.A., lub DPD Polska Sp. z o.o., na podany w formularzu zamówienia adres. Wybór przewoźnika z pośród wyżej wymienionych należy do Klienta. 

Klient będący Konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 827, z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Listę produktów, w stosunku do których prawo odstąpienia nie przysługuje lub jest ograniczone określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez podpisanie załączonego do produktu formularza odstąpienia od umowy oraz przesłanie go na wskazany adres Sprzedawcy lub przesłanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres sklep@constancecarroll.com.pl z uwzględnieniem możliwości identyfikacji Klienta. Wyrażenie oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy winno być złożone w taki sposób, by wyrażało wolę konsumenta w sposób wynikający z art. 60 k.c..

Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta.

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności w sposób wskazany przez konsumenta. W razie braku określenia sposobu zwrotu płatności za wybrany sposób przyjmuje się sposób zapłaty za zakupiony przez konsumenta uprzednio towar.

Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumie się koszt odesłania zakupionego towaru do Sprzedawcy.

Jeżeli Konsument dokonał wyboru sposobu dostarczenia zakupionego towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedwca niezwłocznie przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez klienta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

§ 5 Tryb postępowania reklamacyjnego

W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@constancecarroll.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu Constance Carroll ul. Przejazdowa 4E

42-280 Częstochowa

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

imię i nazwisko;

adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu);

przedmiot reklamacji;

przyczynę reklamacji;

podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą tradycyjną);

W przypadku reklamacji należy załączyć wypełnione "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy", które pobrać można w załączniku dostępnym poniżej:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem poprzez ustosunkowanie się do złożonej reklamacji i poinformowanie Klienta o dalszym postępowaniu.

O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca informuje Klienta pocztą elektroniczną na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres nadawcy przesyłki, lub inny adres wskazany w korespondencji

W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się uzgodnić termin i sposób naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny

Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ZWROTU

Lista produktów, których zwrot jest wyłączony w trybie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 827, z późn. zm.), w myśl którego prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu:

-w otwarciu opakowania: puder Loose, Puder Loose Shimmer, puder Mineral Powder, fluid Long Lasting Matte.

-w przypadku naruszenia powierzchni produktu: puder prasowany Compact Refill, róż do policzków, cień do powiek mono, korektor Touch Away, pomadka Fashion Colour Lipstick, kredka do oczu Kohl eyeliner, kredka do brwi Browliner.

§ 6 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej: http://constancecarroll.com.pl/regulamin

§ 7 Postanowienie Końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Klienta na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin: http://constancecarroll.com.pl/regulamin

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 7 dni przed wejściem w życie nowelizacji Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie wersji regulaminu obowiązującej przed wejściem w życie jego nowelizacji. Transakcje, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowelizacji Regulaminu, będą realizowane według zasad sprzed jego nowelizacji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (j.t. Dz.U. 2016, poz. 380, z późn. zm. ), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r.,  poz. 827, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).